סוף פרשת כי תצא מדברת על מחיית זכר עמלק, ותחילת פרשת כי תבא מדברת על מצוות ביכורים.

בשיעור הרב יעמוד על הקשר ביניהם בעקבות הטעמים למצוות הבאת הביכורים.