שיחה לחנוכה מאת נשיא הישיבה – הרב שלמה לוי שליט"א. כסלו תשע"ז.

מסרים ולקחים לעבודת ה' מתוך מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בעניין הדלקת נרות החנוכה.