שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"א

יש הבדל בין איך מתייחסים לגוי מסוים בתור אדם פרטי, לבין היחס באופן כללי לגויים.

עוד יש להבדיל בין היחס בהתנהגות המעשית עם האנשים, לבין היחס למדרגה הרוחנית שלהם.

דברי הרמב"ם (הלכות תשובה), הרמח"ל (דרך ה') , הרב קוק (אורות קנב).