מקום הבחירה והרצון לעומת ההכרח והכפיה בעולם התורה.

אלול תשע"ח

לכבוד הילולת מרנא ורבנא המהר"ל מפראג זיע"א ח"י באלול