שו"ת הרמב"ם סימן שכג

"התכלית המגיע מתלמוד תורה הוא יראת שמים, כמו שנאמר "ליראה את ד' הנכבד". ואמרו חז"ל: "את ד' אלוקיך תירא – לרבות תלמידי חכמים". ואמרו: "לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים"."

לשיעור המלא: https://youtu.be/fl6W6tmcORk