ברית לתינוק שנולד בניתוח קיסרי ביום השבת

שלום הרב,אם אישה ילדה בשבת בניתוח קיסרי, מתי יתקיים הברית? בשבת או ביום ראשון?מזל טוב והרבה נחת תינוק הנולד בניתוח קיסרי הברית שלו אינה דוחה שבת ועל כן אם נולד בשבת עורכים את הברית ביום ראשון.  
המשך לקרוא

גילוח ותספורת ביום העצמאות

שלום הרב,בעניין גילוח בספירת העומר, לדברי החיד"א משמע שכל העניין הוא לא לספר את שיער הראש, והזקן זו חומרא הראויה לבני תורה, ואכן כך נהגו בארצות המערב (צפון אפריקה), שרק דיינים ורבנים הקפידו בעניין הזקן. וכן שמעתי ממו"ר סבי ועוד ראיתי בסידור
המשך לקרוא

גניזה

שלום כבוד הרב יש לנו קופסא של נר להבדלה ועליו כתוב את הברכה של מוצאי שבת של ר' לוי יצחק מברדיצוב. בברכה זו כתוב אלוקי אברהם עם האות ה' האם דבר זה מצריך גניזה. כמו-כן מהו הדין בעלוני שבת ועיתוני מרוה לצמא שיש בהם לעיתים דברי תורה. תודה רבה.שלום,לצערי
המשך לקרוא

שיטת הרמב"ם במניין שנות השמיטה – רה"י הרב שלמה לוי

כיום מקובל בכל תפוצות ישראל מניין השמיטין. אך הרמב"ם חלק על מניין זה וטען למניין שונה. מאמר זה מבאר את שיטת הרמב"ם ואת הסיבות לכך שלא נפסק למעשה כמותו.  איתא במסכת עבודה זרה דף ט: "אמר רב הונא בריה דרב יהושע: האי מאן דלא ידע כמה שני בש
המשך לקרוא

פרוזבול – רה"י הרב שלמה לוי

מאמר זה מבאר בהרחבה את עניינו של הפרוזבול – כיצד הוא פועל, מסירתו לדיינים, מה בדיוק כתוב בו, מיהם הדיינים, ועוד.  איתא במשנה בשביעית פרק עשירי משניות ג-ד: "פרוזבול אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן. כשראה שנמנעו העם מלהלוות העם ז
המשך לקרוא

חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית – הרב שלמה לוי

האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים – אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל.
המשך לקרוא

מצה עשירה – רה"י הרב שלמה לוי

האם ניתן לצאת ידי חובת מצת מצווה במצה עשירה? האם יש הבדל בין מצה שנילושה במי פירות לבין מצה שנילושה בתערובת של מים ומי פירות?   המאמר אינו עוסק בשאלה האם מותר או אסור לאכול מצה עשירה בפסח, אלא ביסודות הדין של אי היכולת לצאת ידי חובת מצה במצה עשירה. ה
המשך לקרוא

סדר העדיפויות באכילת מצת מצוה בליל הסדר – רה"י הרב שלמה לוי

מה דינו של אדם שאין לו מצה שמורה לליל הסדר?           "אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן…" (פסחים קח.), ומסבירה הגמ' שמצות אכילת מרור נלמדת מ"על מצות ומרורים יאכלוהו"; ולכן תלויה בקיום מצות הפסח, וממילא בזה"ז,
המשך לקרוא

בעניין ארבע כוסות – רה"י הרב שלמה לוי

 האם כל כוס מארבע הכוסות היא מצווה בפני עצמה, או שכל הכוסות הן מצווה אחת? האם צריך לברך על כל כוס וכוס בנפרד? שאלה זו זוקקת דיון בהלכות ארבע כוסות מחד, ובהלכות הפסק בברכות הנהנין מאידך.   הגמרא במסכת פסחים בדף ק"ט ע"ב דנה בתקנת ארבע הכוסות
המשך לקרוא

דין פרוז ומוקף בן יומו בפורים משולש – רה"י הרב שלמה לוי

בהלכות פורים קיים דיון נרחב בפוסקים לגבי דין פרוז ומוקף בן יומו. מאמר זה מביא בקצרה את הדיון ההלכתי, ואת יישומן למעשה לגבי דיני פורים משולש – שגם הוא נושא נרחב וזוקק ברור.  היום הקובע את הגדרת "מוקף בן יומו"איתא במשנה מגילה דף יט.: &q
המשך לקרוא

נר חנוכה הדולק פחות מחצי שעה – רה"י הרב שלמה לוי

האם חיילים שנדרשים לצאת לפעילות מבצעית ונרות החנוכה שלהם לא ישארו דלוקים למשך חצי שעה יכולים לברך על הדלקתם? מאמר זה דן בשאלה זו ובא מתוך כך לדיון ביסודות דין הדלקת נרות: הדלקה עושה מצווה או הנחה, כבתה זקוק לה או אין זקוק לה, וכן האם מחשבה לכבות את ה
המשך לקרוא

דיני חנוכה – רה"י הרב שלמה לוי

במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום – היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של "בית" לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה?  נושא המאמר הוא מקום ההדלקה, כאשר אין הכוונה למקום הספציפי בבית בו צריך להדליק, אלא הכוו
המשך לקרוא